Офіційний сайт
ДНЗ "Почаївське  ВПУ"
Вівторок, 19.01.2021, 12:58

Архів записів
Форма входу

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ВІДОМОСТІ ПРО НЕРУХОМЕ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО СТАНОМ НА 01.10.2017 р.

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати за 3-й квартал 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т

про виконання умов контракту директора

Державного навчального закладу «Почаївське ВПУ»

 

м.Почаїв 2017 року

 

Я, Голуб Анатолій Петрович 25 листопада 2016 року уклав контракт на один рік з Міністерством освіти і науки в особі заступника Міністра Греби Романа Володимировича.

1. За звітний період самостійно, у межах повноважень установлених законодавством, Статутом училища та контрактом вирішував всі питання поточного керівництва діяльності навчального закладу, а саме:

1.1. Затверджував в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників яка станом на 30 серпня 2017 року становить 130 чол.

1.2. Видавав в межах своєї компетенції накази, розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами навчального закладу.

1.3. Представляв ДНЗ «Почаївське ВПУ» у державних органах, установах, підприємствах України.

1.4. Розпоряджався коштами училища в межах кошторису доходів і видатків навчального закладу відповідно до чинного законодавства. Зведений кошторис за звітний період становить – 10123258,00 грн.:

- у тому числі загальний фонд – 9620817 тис.грн

- спеціальний фонд - 502441 тис.грн

1.5. За звітний період укладені господарські та інші угоди з підприємствами та установами, що дало можливість отримати послуги електропостачальних та комунальних організацій на суму – 767768 тис.грн, придбані предмети, матеріали, медикаменти, запчастини на автомобілі та трактори на суму - 98140 грн

Отримані наступні послуги:

- поточний ремонт приміщень, лабораторій на суму – 43130 грн

- послуги з навчання спеціалістів – 1680,00 грн

- закупівля продуктів харчування –53440 грн

- заправка картриджів на суму – 3420 грн

- перевірка заземлення електричних установок – 2120 грн

- страхування транспортних засобів на суму – 3120 грн

1.6. Прийом і звільнення працівників закладу здійснювались відповідно до законодавства про працю.

1.7. В звітний період заохочено працівників на суму - 11380 грн, учнів на суму 21200 - грн, нагороджено грамотами училища 14 працівників, грамотами управління освіти і науки Тернопільської ОДА, НМЦ ПТО у Тернопільській області 4 чоловіка .

1.8. Формування контингенту учнів в училищі здійснюється до обсягів державного та регіонального замовлення, договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між замовником робітничих кадрів фізичними особами та професійно-технічним навчальним закладом, наявних ліцензій та згідно з діючими правилами прийому до ДНЗ «Почаївське ВПУ». Контингент учнів станом на 31 серпня 2017 року становить – 408 осіб.

За звітний період було випущено – 176 учнів, з них диплом з відзнакою отримали 14 учнів.

Випускники училища працевлаштувались на підприємствах м.Почаїв, Кременецького та навколишніх районів, а 20 випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах.

В училищі організована та проводиться робота зі збереження учнівського контингенту, підтримуються тісні зв’язки з батьками учнів, спеціальними службами, однак є відраховані учні. Основною причиною вибуття з училища є переведення учнів до інших навчальних закладів, зміна місця проживання сім’ї та інші причини.

Показники руху учнів, прийнятих на навчання за державним (регіональним) замовленням:

Контингент (чол.) станом на 01.09.2016р.

2015

2016

2017

Прийом (чол).

132

162

151

Випуск (чол.)

221

151

176

Втрати контингенту (чол.)

9

14

6

Отримали дипломи з відзнакою

18

16

14

 

Динаміка працевлаштування учнів – випускників:

Період (рік)

Випущено учнів

Працевлаштування

% праце-влаш-тування

Непрцев-лаштова-но (чол.)

Всього:

З них дітей - сиріт

Працевла-штовано

З них дітей - сиріт

Призвані в ЗСУ

Продов-жують навчання у ВНЗ

 

 

2014

221

2

93

2

-

29

42

99

2015

151

6

92

3

-

25

61

17

2016

176

2

75

2

-

26

80

35

 

 

 

Профорієнтаційна робота здійснюється згідно з планом роботи училища на рік і носить виважений та плановий характер, за педагогічним працівниками закріплені загальноосвітні навчальні заклади Кременецького та навколишніх районів, де вони є головними організаторами та виконавцями консультивно-профорієнтаційної роботи.

Традиційно училище приймає активну участь у спільних районних заходах, зокрема «Ярмарки професій», «Дні відкритих дверей», Конкурси з фахової майстерності». Головним в профорієнтаційній роботі училища є постійний зв’язок з підприємствами, організаціями, центром зайнятості, центром сім’ї та молоді району.

1.9. Робочі навчальні плани та програми розроблені на підставі типових навчальних планів і програм, Державних стандартів ПТО, Типової базисної структури навчальних планів та програм, погоджені з замовниками робітничих кадрів, навчально-методичним центром ПТО в Тернопільській області та затверджені управлінням освіти і науки Тернопільської ОДА. На всі професії, по яких здійснюється підготовка отримані ліцензії Міністерства освіти і науки України та визначені ліцензійні обсяги підготовки.

Зміст робочих навчальних планів та програм постійно оновлюється відповідно до змін, які відбуваються у галузях регіонального виробництва, навчально-виробничий процес здійснюється відповідно до графіків робочих навчальних планів та розкладу занять.

Поурочно-тематичні плани, місячні плани виробничого навчання, плани навчально-виробничої діяльності, перелік навчально-виробничих робіт відповідають вимогам навчальних планів і програм. Стан організації та проведення теоретичного навчання, фізичної підготовки, лабораторно-практичних робіт, виробничого навчання в навчально-виробничих майстернях і на виробництві, виробничої та переддипломної практики на підприємствах відповідає встановленим вимогам. Всі учні забезпечені робочими місцями в навчально-виробничих майстернях, на підприємствах, в установах і організаціях. Згідно графіків контролю постійно ведеться перевірка виробничої практики учнів.

Зміст та програми виробничої практики розроблено до вимог кваліфікаційних характеристик Державних стандартів професійно-технічної освіти з урахуванням потреб та можливостей підприємства – замовника кадрів.

Питання з організації навчально-виробничої діяльності планомірно розглядаються педагогічною Радою.

1.10. Протягом року контролювалось дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни. Дане питання постійно заслуховувалось на нарадах при директору.

1.11. Педагогічний колектив училища працює над науково-методичного проблемою «Шляхи підвищення навчальних досягнень учнів».

Велику роль у вирішенні цієї методичної проблеми відіграє педагогічна рада. За звітний період на засідання педагогічної Ради виносились наступні питання:

1. Про організацію навчально-виробничого процесу в училищі.

2. Організаційні питання.

3. Психологічно-педагогічна характеристика учнів І – го курсу та адаптація учнів до нових умов навчання.

4. Аналіз досягнень учнів І курсу на основі проведення діагностичних контрольних робіт.

5. Форми, методи, напрямки виховної роботи вихователя гуртожитку з учнями.

6. Стан викладання предмета «Захист Вітчизни».

7. Організація проведення профорієнтаційної роботи в училищі.

8. Національно-патріотичне виховання у виховній роботі в училищі.

9. Стан викладання англійської мови в училищі.

10. Про стан викладання предметів профтехциклу в групах «Кухар, кондитер».

11. Стан і заходи по покращенню роботи педагогічного колективу з виконання вимог по охороні праці та техніці безпеки та інші.

На жаль, не розглядались питання вивчення передового педагогічного досвіду ведучих викладачів та майстрів в/н, вихователів, керівників гуртків.

Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на вивчення і моніторинг стану навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, надання практичної допомоги у плануванні методичної роботи, створення поурочно-тематичних планів, паспортів комплексно-методичного забезпечення предметів (професій), планів роботи кабінетів, проведенні предметних тижнів.

Росту професійної майстерності майстрів виробничого навчання і викладачів сприяє можливість працювати в бібліотеці з періодичними виданнями професійного і педагогічного напрямів. Для оперативного обговорення окремих питань з педагогічними працівниками проводяться інструктивно-методичні наради, на яких вивчаються директивні нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Тернопільської ОДА, НМЦ ПТО у Тернопільській області.

Організація навчально-виховної діяльності в училищі здійснюється відповідно до положення про організацію і проведення виховної роботи у ПТНЗ.

Виховна робота спрямована на виховання всебічно розвиненої, соціально-компетентної особистості. Основними напрямками виховної роботи є національно-патріотичне і громадянське, морально-правове і художньо-естетичне виховання, формування здорового способу життя, розвиток діяльності учнівського самоврядування, екологічне і правове виховання, робота з сім’єю та родинне виховання, трудове виховання і сприяння творчому розвитку особистості.

В училищі діє учнівське самоврядування.

Рада учнівського самоврядування приймає активну участь у суспільно-громадському житті, організації та проведенні позаурочних заходів. Працюють уроки: вокально-хоровий – 75 чол., ансамбль народної музики – 15 чоловік, спортивні секції (волейбол – 16 чол., футбол – 20 чол., настільний теніс – 5 чол.), секція армреслінгу.

Щорічно проводиться конкурс «Краща група».

Проводиться робота з профілактики попередження злочинності та правопорушень: працює штаб з профілактики правопорушень, правовий всеобуч, реалізуються заходи з запобігання алкоголізму, наркоманії та тютюнопаління.

На обліку в кримінальній поліції наших учнів немає, на внутріучилищному обліку 6 учнів. З цього контингенту охоплено гуртковою роботою 70% учнів.

Систематична, цілеспрямована діяльність щодо залучення учнів до різних форм позаурочної роботи дає позитивний результат.

Навчальний заклад постійно займає призові місця в обласних оглядах художньої самодіяльності.

Належним чином поставлена робота з соціального захисту учнів пільгового контингенту.

6 дітей - сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Всі учні - випускники з числа дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування працевлаштовуються на підприємствах або продовжують навчання у вищих навчальних закладах.

Практичний психолог веде облік та здійснює соціальний супровід учнів пільгових категорій, які потрапили в складні життєві обставини, учнів девіантною формою поведінки.

Налагоджена співпраця училища з районним центром молоді, службою у справах дітей, правоохоронними органами.

Учні ДНЗ «Почаївське ВПУ» є постійними учасниками всіх змагань, спартакіад, які проводяться в районі та області, зокрема:

За 2016-2017 навчальний рік було проведено внутрішньо-училищні змагання з видів спорту, а саме:

- волейболу (юнаки, дівчата);

- настільного тенісу;

- шахів;

- шашок;

- гирьового спорту

- армреслінгу;

- футзалу;

- футболу;

- силового багатоборства.

В училищі діють спортивні секції: настільного тенісу, волейболу, гирьового спорту, футзалу, легкої атлетики, футболу.

Масові спортивні заходи: спортивно – мистецьке свято «Я козачка твоя», «Козацька забава».

Учні училища беруть участь у районних, обласних, Всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Переможці районних змагань з настільного тенісу, шахів, гирьового спорту, армреслінгу - серед навчальних закладів.

Училище бере активну участь в обласних спортивних іграх серед ПТНЗ і є певні успіхи: фіналісти змагань з волейболу, переможці з настільного тенісу, шахів, ІІ місце з гирьового спорту. Також брали участь у змаганнях з футзалу, футболу. На спортивній базі училища постійно проходять районні і обласні змагання з волейболу, настільного тенісу. За підсумками обласних спортивних ігор у минулому навчальному році в комплексному заліку училище зайняло почесне ІІІ місце, і було нагороджено дипломом управління освіти і науки обласної державної адміністрації та обласного відділення Комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України.

Учні училища брали участь у всеукраїнських і міжнародних змаганнях з армреслінгу, гирьового спорту і настільного тенісу.

Гайдук Степан - чемпіон України 2016, 2017 рр. з гирьового спорту, також чемпіон Європи серед юніорів, чемпіон світу серед студентської молоді.

1.12. Здійснюється робота комісії з трудових спорів, комісії по заохоченню працівників, комісії загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованнями.

1.13. Разом з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації училища переглянуті правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір на 2017-2018рр.

1.14. Делегується частина повноважень директора в межах функціональних обов’язків заступників, керівників структурних підрозділів, інших працівників закладу.

1.15. Трудовий розпорядок директора погоджений з управлінням освіти і науки Тернопільської ОДА.

1.16. Усі питання, які виникли у процесі роботи, які віднесені до компетенції директора, вирішувались відповідно до законодавчих актів та Статуту училища.

1.17. Колектив училища здійснює навчально-виробничий процес з врахуванням основних вимог Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту» та інших законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність професійно-технічної освіти.

Училище атестоване в 2012 році (свідоцтво про атестацію серія РД №016898, видане терміном на 10 років для здійснення освітньої діяльності).

У 2012 році видано ліцензію серія АЕ №285997 для надання освітніх послуг навчальним закладам з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікованих вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, а саме:

- тракторист-машиніст с/г виробництва, категорії «А», «В»;

слюсар з ремонту с/г машин: «водій автомобіля категорії «С1»;

- електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування, водій автомобіля категорії «С1»;

- кухар, кондитер;

- кухар, офіціант, бармен;

- кравець;

- агент з організації туризму, оператор комп’ютерного набору;

- муляр, штукатур;

- робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, муляр;

- електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, оператор комп’ютерного набору;

- адміністратор, агент з організації туризму, покоївка.

1.18. В навчальному закладі створені всі умови для творчості педагогічних працівників, учнів і слухачів, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності.

Значною мірою цьому сприяє налагоджена структура безперервної освіти та атестації педагогічних працівників. Це комплексна система, яка об’єднує самостійні підсистеми: внутріучилищну, методичну роботу, курсове підвищення кваліфікації, самоосвіту.

В училищі обладнано 3 комп’ютерні класи, які підключені до мережі Internet. До цієї мережі під’єднанні частина кабінетів, кабінет директора, кабінети заступників директора, бухгалтерія, бібліотека.

1.19. Між колективом училища в особі профспілкового комітету та адміністрацією укладений колективний договір на 2 роки і погоджено управлінням соціального захисту Кременецької районної державної адміністрації. Усі умови колективного договору виконуються, непорозумінь між сторонами про порушення умов колективного договору протягом звітного періоду не виникало.

1.20. У звітний період курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалось на базі Тернопільського комунального інституту післядипломної освіти - 2 чол., Львівського науково-практичного центру профтехосвіти - 1 чол.

За планом роботи НМЦ ПТО у Тернопільській області педагогічні працівники брали участь у семінарах – практикумах, методичних секціях, школах передового педагогічного досвіту, виставках та інших засадах, які дозволяють підвищити рівень професійної майстерності.

Атестація педагогічних працівників – одне з найважливіших і складних управлінських та методичних питань. У звітний період атестацію пройшли 6 педагогічних працівників, з них – підвищили кваліфікаційний рівень - 2 педпрацівники, підтвердили - 4 педпрацівники.

1.21. Державна, службова та комерційна таємниці в училищі – відсутні.

1.22. У звітний період систематично проводились адміністративно-господарські, виробничі наради, інструктивно-методичні наради при директорові, що дозволять на підставі чинного законодавства вжити заходи щодо удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни. Створювались в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці належні умови праці відповідно до посадових обов’язків, вимог нормативних актів з додержанням прав працівників.

1.23. Державне майно, що знаходиться у власності училища, використовується за призначенням, ефективно. Керівництвом училища розроблені та впроваджені заходи по збереженню та утриманню в належному стані матеріальних цінностей.

Структура видатків:

1. Єдиний внесок - 1058076,00 грн.

2. Військовий збір – 71494,00 грн.

4. Податок на доходи - 796438,77 грн.

 

 

Показники дебіторської та кредиторської заборгованості

2016рік-

2017рік

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Товари, роботи, послуги

Перед бюджетом

З оплати праці

Разом кредиторська заборгованість

Станом на 01.09.2016р.

29787

4360

-

4360

-

Станом на 01.09.2017р.

5140

-

-

-

-

Пошук
Календар
 
«  Січень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 465
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0